6 tips til innhold i en arbeidskontrakt

Adminkit
mars, 2021

Når du har ansatte, har du også plikt til å sørge for at disse har en skriftlig arbeidskontrakt. Denne skal være på plass senest 1 måned etter at den ansatte begynte i stillingen. I Arbeidsmiljøloven finner du oversikt over hvilke punkter som må være med i arbeidsavtalen. Utover disse punktene står du fritt til å ha med tillegg, som kan bidra til å sikre styringsretten din og forebygge mulige konflikter.

De 13 lovpålagte elementene i en kontrakt

Arbeidsmiljøloven beskriver minstekravet til hva som bør være med i en ansettelseskontrakt. Dersom kontrakten inneholder momenter som er dårligere enn det som er angitt i Arbeidsmiljøloven, er det sistnevnte som vil være gjeldende. Dette gjelder selv om begge parter, både du og den ansatte, har skrevet under avtalen. Her er en oversikt over minstekravet: 

Regulér rammene for ansettelsen med en god arbeidsavtale 

Som arbeidsgiver er arbeidskontrakten det viktigste verktøyet du har for å regulere rammene for ansettelsen. Det er derfor viktig at du er nøye med hva som faktisk står i avtalen utenom det som er lovpålagt. Her kommer noen tips til hva du bør ha med:

1. Prøvetid 

Prøvetid er nyttig både for deg som arbeidsgiver og for arbeidstakeren. Prøvetiden gir dere mulighet til å teste arbeidsforholdet, og finne ut om det fungerer. Det er derfor en god idé å ta med en bestemmelse om prøvetid i kontrakten. Husk at prøvetiden ikke kan vare lengre enn 6 måneder. Det gis imidlertid mulighet for forlengelse dersom den ansatte har hatt fravær under prøveperioden. 

Muligheten for forlengelse ved fravær må avtales skriftlig, og den ansatte må få beskjed om forlengelsen i god tid før den opprinnelige prøveperioden er over. 

2. Rett til å foreta endringer 

Ifølge Arbeidsmiljøloven er det å gi en beskrivelse av arbeidet samt oppgi stilling, tittel eller arbeidskategori et av minstekravene. Et godt tips her er å ta med at du som arbeidsgiver har rett til å foreta endringer i arbeidsoppgaver, stillingsbetegnelse og ansvarsområde innenfor de rammene lovverket tillater. 

3. Taushetsplikt 

For mange vil det være viktig å ta med taushetsplikt som eget punkt i arbeidskontrakten. Taushetsplikten omfatter alt det den ansatte får vite om gjennom jobben. I tillegg vil den også gjelde de opplysningene og kunnskapen den ansatte sitter inne med om arbeidsstedet. 

4. Konkurranseforbud 

I likhet med taushetsplikt vil det også være aktuelt for mange arbeidsgivere å ta med en egen klausul om konkurranseforbud. Det vil si at den ansatte blir pålagt å ikke drive, jobbe for eller yte bistand til bedrifter som har samme type virksomhet. Det er også mulig å ha med en kundeklausul og/eller en rekrutteringsklausul. Når arbeidsforholdet eventuelt opphører, vil det bli tatt stilling til om klausulen er nødvendig eller ikke. Varigheten på et slikt forbud er maksimalt 2 år. 

5. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden 

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden sørger for at arbeidstakeren i perioder kan jobbe mer enn det som er grensen for vanlig arbeidstid, og tilsvarende mindre i andre perioder. I gjennomsnitt skal arbeidstiden ikke overskride det som er bestemt av lovverket.  

Denne muligheten åpner opp for mer fleksibilitet, og bidrar til at den ansatte kan jobbe mer i perioder uten at det påløper overtid. Den ansatte kompenseres med fri i andre perioder. Du kan avtale en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden på inntil 52 uker. 

6. Personalhåndboken 

Personalhåndboken fungerer som en veileder, og inneholder regler og retningslinjer som bidrar til både samhold og felles kultur på arbeidsplassen. Håndboken inneholder gjerne mer utfyllende informasjon til enkelte av punktene i arbeidsavtalen, som, for eksempel, punktet om ferie. Det er derfor en god idé å ta med i arbeidskontrakten at arbeidsforholdet ellers reguleres av personalhåndboken. 

Last ned en mal til personalhåndbok her

En god arbeidskontrakt skaper ryddige forhold 

En god arbeidskontrakt skaper ryddige forhold mellom bedriften og den ansatte. Den bidrar til å unngå konflikter samt løse eventuelle konflikter som har oppstått. Som arbeidsgiver har du rett til å inngå arbeidsavtaler og avslutte dem. Du har også rett til å, for eksempel, organisere, fordele og kontrollere arbeidet. Styringsretten begrenses av gjeldende lovbestemmelser, tariffavtaler og arbeidsavtalen. Dersom du har mangelfulle arbeidskontrakter, vil dette med andre ord bidra til å begrense din styringsrett over arbeidsforholdet. 

Når du skal utarbeide arbeidskontrakten er det viktig at du tenker over at ting kan endre seg i fremtiden. En god og utfyllende arbeidskontrakt der du har med både de lovpålagte kravene og andre viktige forhold, vil gjøre arbeidsdagen lettere både for deg som arbeidsgiver og for den ansatte. Ikke bare i dag, men så lenge arbeidsforholdet varer.